DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ

RADYO TELEVİZYON GAZETECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (RTGD)

BÖLÜM: I
KURULUŞ

(YENİ ŞEKLİ)

MADDE 1-    Derneğin Adı                               : Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’dir.

                       Kısaltılış Adı                                : RTGD’dir.

                       Derneğin Merkezi                      : Ankara’dadır.

                       Şube ve Temsilcilik                    : Dernek Gerek görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube, yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2 - Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin amaçları:

 1. İnsan haklarının korunduğu özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye’de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak.
 2. Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunu açmak.
 3. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini koruyarak geliştirmek.
  Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak.
 4. Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak.
 5. Gazetecilik mesleğini özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.
 6. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanları bir araya toplamak, aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, mesleği temsil etmek, toplum içindeki onur ve değerini arttırıcı yönde önlemler almak ve çalışmak.
 7. Üyelerinin ve medya çalışanlarının öğrenim görmekte olan, başarılı ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerinin öğrenim yapmalarına yardımcı olmak, burs vermek, bu konuda kaynaklar bulmak.
 8. Maddi imkanlardan yoksun üyelere ve medya çalışanlarına, ölümleri halinde bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına maddi ve manevi destek olmak ve yeni vakıf, sandık kurmak ve diğer kuruluşlara katkıda bulunmak, bu kuruluşlara katılmak.
 9. Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili konferans, panel, seminer, konser, temsil, fuar, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, üyelerin birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek.
 10. Mesleğin ve ülkenin gelişmesi için her türlü araştırmayı yapmak ve yaptırmak, projeler üretmek, raporlar hazırlamak, hazırlatmak, bunları kitaplaştırmak, gazete, dergi, broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlamak, ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak.
 11. Okul ve Kütüphane açmak, derslikleri etüt salonları kurmak, eğitim kurumları ile derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımda bulunmak, öğrenci yurtları konuk ve huzur evleri tatil köyleri açmak, yardımlaşma sandığı kurmak, müzelere, kütüphanelere ve diğer kültür – sanat kuruluşlarına yardım etmek, bağışta bulunmak, desteklemek.
 12. Ülkemizi kalkındırmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer kuruluşlara yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası kurumlarda kamuoyu oluşturmak.
 13. Yurtiçi – yurtdışı diğer dernek ve kuruluşlarla ilişki sağlamak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak ve bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak ve kalkındırmak.
 14. Amatör ve profesyonel spor kulüpleri kurmak, kurulmuş olanlara destek olmak, kalkındırmak, başarılı sporcu yetişmesine katkı sağlamak, eğitmek ve katılmak.
 15. Her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek suretiyle faaliyette bulunmak, şirketi kurmak, katılmak.
 16. Çeşitli yasa yönetmelik, genelge vb. ile kamu yararına statüsündeki derneklere tanınan haklardan yararlanmak.
 17. Bütün bu amaçlara ulaşılması için devletin ülkesi ve milleti, bölünmez bütünlüğüne halkın gerçekleri öğrenme hakkına Anayasa’dan alınan güce sahip çıkmak.
 18. RTGD iletişim alanında çağın koşullarına uygun başta İletişim Meslek Lisesi olmak yüksekokul kurmak ve işletmek.

AMAÇ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

MADDE 3 – Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilirler:

 1. Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerini savunmak. Ulusal çıkarları basın mesleğine ilişkin hak ve menfaatleri, mesleğin şeref, haysiyet ve nezaketini korumak; bunların gelişmesine yardım etmek.
 2. Yasalar ve uluslararası anlaşmalarla gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri her türlü saldırıdan korumak. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüklerinin sınırlandırılmasına karşı mücadele etmek. Mesleğin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.
 3. Basın hürriyetinin savunulması için, kamu ve özel kuruluşlarla, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapmak, yaptırmak.
 4. Aynı amaç doğrultusunda faaliyette bulunan meslek derneklerinin bir araya gelerek oluşturacakları federasyonun kuruluşuna katılmak kurulacak federasyona üye olmak. Üyelikten ayrılmak.
 5. Mesleği ilgilendiren bütün sorunları incelemek çözüm yolları bulmak, bu yolda görevli diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortaklık kurmak. Bu kapsamda bölgesel, ulusal, uluslararası nitelikteki meslek sorunlarını incelemek ve bunlarla ilgili çözüm yollarını tespit etmek için kanunların izin verdiği ölçüde diğer meslek kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek.
 6. Mesleki alanda dayanışmayı güçlendirmek, üyelerine ve üyelerinin çalıştıkları kurumlara gelişme olanakları sağlamak.
 7. Gazetecilik mesleğinin zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve genişletilmesi yolunda, yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında, üyelerini temsil etmek.
 8. Mesleğin ve derneğin gelişmesine ilişkin plan ve programlar yaparak bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak.
 9. İhtiyacı olan Dernek üyelerine ve basın çalışanlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak; sosyal yardım için gerektiğinde “Yardımlaşma Sandığı”, “Tüketim Kooperatifi” kurmak, üyelere konut edindirmek üzere yapı kooperatiflerinin kuruluşuna öncülük etmek; arsa temin etmek.
 10. Mesleki çalışmalara yönelik krediler açmak, bulunmak, kullanmak ve kullandırmak.
 11. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin amaç ve etkinliklerine yönelik gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinebilmek için yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her türlü haklara sahip olmak: Yasalara uygun her türlü sosyal tesisler, lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri, her türlü yapı ve arsaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve oluşmasını sağlamak. Bu amaç ve etkinliklerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara gerekirse, Bankalar – Finans Kurumları kredilere veya leasing yöntemiyle yada bedelsiz sahip olmak, inşaatlar yapmak.
 12. Amaç ve hizmete yönelik projeler için ticaret kanunu hükümlerine uygun yurtiçinde yada yurtdışında ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortakları kurabilmek, kurulmuş olanlara katılabilmek, kurulmuş olanları satın alabilmek.
 13. İktisadi işletmeler ve kurulacak veya iştirak edilecek şirketler, söz konusu amaçların gerçekleştirilebilmesi için derneğin veya iştirak edilecek şirketlerin adını taşıyan, inşaat, sanayi, tekstil ürünleri, şahsi eşyalar, kırtasiye ve promosyon malzemesi vb. her türlü ticari mal imal edilebilir, ettirilebilir ve satabilir.
 14. Amaçlara ulaşabilmek için; yerel, ulusal ve uluslararası tüm yazılı, işitsel ve görsel basında yer almak, bunlara reklam vermek, mevcut ve gelişen teknolojinin elverdiği online hizmetleri kullanmak.
 15. Mesleğin geliştirilmesi, derneğin, Türkiye’nin ve gazeteciliğin tanıtımı aracılığıyla üyelere ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik eğitici ve aydınlatıcı gazete dergi, internet ve bülten gibi yazılı... yayınlar yapmak. Web sitesi yayımlamak. Bütün yayınlara sponsor bulmak ve reklam almak.
 16. Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla başka derneklere ve sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere üye olmak.
 17. Üyelerin sağlık sorunlarına eğilmek, sağlık ve dinlenme tesisleri, kiralamak, kurmak. İşletme için 3. şahıslara veya kurumlara kiraya vermek.
 18. Dernek Üyelerine yurt dışında ve yurt içinde mesleki geziler düzenlemek, düzenlenen gezilere katılacak cemiyet üyelerine gerektiğinde yardım sandığından kredi açmak, yardım yapmak, arşiv oluşturmak.
 19. Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak, yayımlamak, arşiv oluşturmak.
 20. Mesleği geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak için kurslar, toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler, gösteriler, yarışmalar, piyangolar, balolar, fuarlar, festivaller, eğlenceler tertiplemek, sergiler açmak, spor müsabakaları düzenlemek.
 21. Üyeler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile lokal açmak ve yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikler dahilinde bu yerlerin yasal şartlar altında çalıştırılmasını sağlamak.
 22. Üyelerinin ve medya çalışanlarının öğrenim görmekte olan, başarılı ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin ilk, orta veya yüksek öğrenim yapmalarına yardımcı olmak, burs vermek burs verecek kaynaklar bulmak.
 23. Mesleğe yeni başlayan gazetecilerin ve stajyerlerin yetişmesinde katkıda bulunmak, karşılaştıkları sorunları çözmek, iş bulmalarına yardımcı olmak.
 24. Üyelerinin basın, yayın, iletişim, halkla ilişkiler, tanıtım ve reklamcılık sektörü ile ilgili meslek lisesi, fakülte ve yüksekokullarda eğitim vermesini sağlamak.
 25. Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere dinlenme ve konaklama tesisleri açmak; bunları doğrudan veya kiraya vermek yoluyla işletmek.
 26. Basın mensuplarının mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak, hayat şartlarının daha iyi hale gelmesine yardımcı olmak, üyelerinin eserlerine ve mesleki çalışmalarına destek olmak.
 27. Kanunların ve uluslararası anlaşmaların basın mesleği mensuplarına tanıdığı ve ileride tanıyacağı bütün hakları savunmak.
 28. Kanunlara uygun olarak uluslararası mesleki toplantılarda üyelerini temsil etmek, gerektiğinde genel kanunlara uygun olarak uluslararası meslek örgütleriyle ilişkiler kurmak, üye olmak.
 29. Gazetecilik yarışması düzenlemek ve gerektiğinde başka mesleki yarışmalar düzenlemek.
 30. Kanunların izin verdiği hallerde ve ölçülerde bağış toplamak ve gelir temin etmek.
 31. Vakıf gibi kurumlar kurmak ve kurulacak vakıflara katılmak, yıllık katkı günü şartlarına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 32. Mesleki ve sosyal gelişme için üyelerine yurtiçinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak.
 33. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin adı ve logosunun bulunması koşulu ile sponsorluk anlaşmaları yapmak, marka ile ad kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak.
 34. RTGD üyelerini ev sahibi yapmak için Kooperatif kurmak, tanınan haklardan yararlanarak arsa almak, bina yapmak suretiyle konut sorununu çözmek.
 35. Genel Kurul tarafından verilen yetki ile dernek yönetim kurulu RTGD adına ilerde temsilcilikler açabilir. Buralara mesleğinde etkin isimleri temsilci olarak atar.
 36. RTGD adına açılacak temsilciliklerde görevli meslektaşlarımız çalışmalarını RTGD adına yetkili görev yapabilirler. Temsilciler aynı zamanda RTGD istişare kurulunun da daimi temsilcileri unvanını alırlar.
 37. RTGD’nin şubesi olmayan illerde temsilciler RTGD adına Yönetim Kurulundan alacakları yetki ile faaliyetler yapabilirler. Faaliyetlere Dernek yönetim kurulunu davet etmek suretiyle.
 38. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
 39. Ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, eğitim ve spor amaçlı çocuk ve gençlik programlarını aynı amaca hizmet eden insanlarla, ulusal ve uluslararası kurumlar ve gençlik eğitim merkezleriyle birlikte din, dil, ırk ayrımı gözetmeden koordine olarak planlamak, geliştirmek ve destelemektir.
 40. Gençliğin gelişimini ve eğitimi, sosyal yaşama uyumunu destelemek ve gençlerin ihtiyacı olan onların yararına her türlü desteği kendi içinde ve kendi olanaklarıyla, gerektiğinde yine aynı amaçla kurulmuş olan, kurumlar ve uzmanlarla beraber yardımlaşarak verebilmektir.
 41. Soysa – ekonomik olarak zayıf ailelerinin gençlerine, eğitimlerine devam edebilmeleri için burs olanağı sağlamaktır.
 42. Gençlerin kültürler arası boyutu kavramalarına ve farklı kültürlerin gençleri ile bireysel iletişimlerini geliştirmelerini güçlendirmek amacıyla uluslararası gençlik değişim programları planlamaktadır.
 43. Özürlü gençler ve onlarla çalışan kurum uzmanlarla ortak gençlik çalışmaları yapmaktadır.
 44. AB gençlik programları kapsamında AGH / gönüllülük hizmeti, gençlik değişim programları planlamakta ve proje hazırlanmaktadır.

BÖLÜM: II
ÜYELİK
DERNEK ÜYELİĞİ

MADDE 4 – Derneğin asıl üyelik ve fahri üyelik olmak üzere iki türlü üyeliği vardır.

 1. Asıl Üyelik: Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli yazılı, görüntülü, sesli veya elektronik basım ve yayın organında, kadrolu veya sözleşmeli haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar gazetecidir. Gazete, dergi, haber – fotoğraf ajansı, radyo ve televizyon kuruluşlarında, televizyon ve film yapım firmalarında çalışanlar, bu şirketlerde hisse sahibi olanlar, İletişim ve medya sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların basım ve halkla ilişkiler ünitelerinde en az bir yıl görev yapanları her gerçek tüzel kişi, yazılı olarak başvuru yaparak derneğe asıl üye olabilirler.
 2. Onursal Üyelik: Dernek Üyesi iken, radyo televizyon gazeteciliğinden ayrılanlar, basın mesleğine devam etmek ve en az üç yıl kalmış olmak koşuluyla fahri üyeliğe geçirirler. Ayrıca asıl üyelik niteliklerini sahip olmayıp, basın mesleğinin ve derneği gelişmesine maddi veya manevi katkıda bulununlar başvuru gerektirmeksizin yönetim kurulu kararı ile “fahri üye” kabul edilebilirler.
              Fahri üye olanlar ve fahri üyeliğe geçenler yasal üyelik haklarına sahip olamazlar. Öte yandan üyelik başvurusu gereklerini yerine getirme koşuluyla en az bir yıl telif alarak çalışmalarına karşın geçimlerini sadece bu yolla sağlayanları en az 5 yıl basım kuruluşlarının gazetecilik dışı birimlerinde çalıştıklarını kanıtlayanlar fahri üye olabilirler. Fahri üye sayısı hiçbir zaman, asıl üye sayısının yarısını geçemez. Fahri üyelerinin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Basın mesleğinin ve derneğin gelişmesine maddi veya manevi katkıda bulunduğu için fahri üye olanlar, isterlerse aidat ödeyebilirler.

ASIL ÜYE OLMA ŞARTLARI
MADDE 5 – Derneğe Asıl Üye olabilmek için şu koşullar gereklidir.

 1. Fiil ehliyet sahibi gerçek veya tüzel kişi olmak
 2. Meslek onuruyla bağdaşmayan kötü ün sahibi olmamak.
 3. Derneğin amacı ile tüzük ilkelerine aykırı uğraşlar içinde bulunmamak.
 4. Gazetecilik mesleğinde Basın İş Kanunu’nun ön gördüğü şartlarda en az bir yıl çalışmak ve / veya Sarı Basın Kartı sahibi olmak ve / veya Sarı Basın Kartı yönetmeliğinde yer alan kart alma şartları haiz sigortalı çalışmak veya hisse sahibi olmak.
 5. Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamış olmak.

ÜYELİK İÇİN BAŞVURU
MADDE 6 – Asıl ve fahri üyelik için başvuru, derneğin hazırladığı özel giriş bildirgesini doldurup, imzalayarak yazılı olarak yapılır. 2 dernek üyesi tarafında önerilerek dilekçeye iki fotoğraf, varsa Basın İş Kanunu’na uygun çalıştığını gösterir onaylı belge, varsa sarı basın kartının fotokopisi, yoksa çalıştığı kurumdan aldığı görevini belirtir belge, sigortalı olduğuna dair pirim tahakkuk cetveli ve nüfus kimliğinin onaylı sureti ikametgah belgesi giriş aidatı olan 50.00 YTL’lik bedeli banka makbuzu eklenir. İstenen tüm evrak tamam ise başvuru dilekçesi gelen evrak defterine kaydedilir ve başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir.

ÜYELİK HAKKINDA KARAR
MADDE 7 – Üyelik başvurusunun kabul veya reddine dair karar verme yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, bu kararında gerekçe göstermek zorunda değildir. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, 30 gün içinde olumlu veya olumsuz karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine gerekçe göstermek zorunda olmaksızın yazılı olarak bildirmek zorundadır.

ÜYELİK HAKLARI
MADDE 8- Dernek asil üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin yapılan olağan, olağan üstü genel kurullarında bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

RADYO TELEVİZYON GAZETİCİLERİ DERNEĞİ’NİN ÜYELİK İLKELERİ
MADDE 9 – Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’ne üyelik başvurusuna bulunanlar, uluslararası ve ulusal alanda kabul görülmüş basım meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamayı kayıtsız şartsız kabul ederler. Ayrıca, RTGD üyesi, diğer üyelere ve meslektaşlarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, özel yaşama ilişkin iftira niteliğinde, küçük düşürücü, aşağılayıcı yazılar yazmaz, haber yapmaz, söylemlere yer vermez.

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER, YAPTIRIMLAR VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
MADDE 10 – Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği üyelerinin yükümlülükleri ve 9. maddede yer alan üyelik ilkelerine uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar:

 1. Üyelik ilkelerine uymadığı belirlenen üyelerin üyeliklerinin son bulmasına Yönetim Kurulu karar verir.
 2. Üyeler adres, telefon, iş yeri vb. üyelikle ilgili tüm değişiklikleri bir ay içinde RTGD’ ne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliğini bildirmeyen üyenin RADYO TELEVİZYON GAZETECİLERİ DERNEĞİ’ nde kayıtlı son adresine gönderilen bildirimler geçerlidir. Üyelerin yıllık ödenti borçlarına ilişkin bildirimler, disiplin cezaları ile Genel Kurul çağrıları, yasanın ön gördüğü şekilde gönderilir yada yazılı olarak imza karşılığı elden verilir.
 3. Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkan üyenin üyeliği düşer. Bu kişinin kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir.
 4. Üyelikten çıkmak yazılı istekle olur. Bu isteğin RTGD Yönetim Kurulu Başkanlığına yapılması zorunludur. Üyenin istifa ettiğine dair yazılı başvurusunun derneğe ulaşması ile üyelik sona erer. Bunu dışında, ölüm ile tüzük hükümlerine uymamak hallerinde de yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğine son verilir.
 5. Uyarı, kınama ve üyelikten kesin çıkarma, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Karar, Yönetim Kurulunca ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.
 6. Haklarında disiplin suçu nedeni ile üyelikten kesin çıkarma kararı verilmiş olan eski üyeler, üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar. Bu kişiler yeniden üyeliğe ancak Genel Kurul kararı ile alınabilir.
 7. Gerek istifa ve gerekse yönetim kurulu ile silinme hallerinde durum üye kayıt defterine işlenir. Durum üyenin bilinen adresine tebliğ olunur. Silinme kararına karşı üyenin itiraz hakkı vardır. Bu itiraz ilk genel kurulda görüşülmek üzere gündeme alınır. Genel kurul kararı kesindir.

BÖLÜM: III
DERNEĞİN ORGANLARI

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 11 – Derneğin organları şunlardır:

 1. Genel Merkez Genel Kurulu
 2. Genel Merkez Yönetim Kurulu
 3. Genel Merkez Denetleme Kurulu
 4. Genel Merkez Onur Kurulu

GENEL KURUL
MADDE 12 - Genel kurul asil üyelerden oluşan en üst ve en yetkili kuruldur. Genel kurul üç yılda bir Aralık ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine merkezinde olağan olarak toplanır.

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Dernekler Müdürlüğü

Sayı   : B054VLK4060800/477.01.02.01/36964-422                         03.03.2008

Konu  : Tüzük İnceleme 06-023-008

RADYO TELEVİZYON GAZETECİLERİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA

Valiliğimize gönderilen tüzük değişikliğinin incelenmesi neticesinde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine aykırı bir hususa rastlanılmamıştır.

Bilgilerinize rica ederim.

Hüseyin Ece
Vali a.
Vali Yardımcısı
EKİ  :1-Adet Dernek Tüzüğü